Aké osobné údaje sú spracúvané a na aký účel?

1. Registrácia

Spoločnosť Tržnica Nivy s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, IČO: 52 320 677, registrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 135990/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) môže spracúvať informácie získané prostredníctvom vyplnenia registračného formulára, a teda meno, priezvisko, e-mail, adresa trvalého pobytu a telefónne číslo, prípadne iné údaje potrebné na doručenie objednávky v zmysle Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP). Ďalšie údaje týkajúce sa histórie uskutočnených objednávok (najmä počet a druh objednaného tovaru) sú spracúvané v prípade uskutočnenia objednávky.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy, jej plnenie a reklamácia

V prípade, že sa Zákazník rozhodne pokračovať v uzatvorení kúpnej zmluvy (či už s registráciou alebo bez), Prevádzkovateľ bude spracúvať iba údaje nevyhnutné na uzatvorenie tejto zmluvy, a teda meno, priezvisko, e-mail, vek alebo dátum narodenia, údaje potrebné na doručenie (adresa doručenia a prípadne telefónne číslo) a údaje týkajúce sa danej objednávky. Aby mohli byť tovary a služby na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy aj dodané, realizuje sa na jej základe aj ich doručenie, a to podľa voľby Zákazníka, prípadne možnosti ponúkanej v rámci daného tovaru alebo služby.

Za účelom plnenia zmluvy je taktiež možné, že Zákazník si uplatní reklamáciu. V tom prípade je účelom spracúvania osobných údajov stále plnenie pôvodnej zmluvy. Prevádzkovateľ nespracúva žiadne citlivé osobné údaje Zákazníka.

3. Newsletter

Zákazník môže taktiež vyjadriť súhlas so zasielaním obchodných oznámení, a teda marketingovou komunikáciou nastavením svojho užívateľského konta, prípadne prihlásením sa na odber ako neregistrovaný Zákazník. V tomto prípade je spracúvaný e-mail Zákazníka. Ak Zákazník už na Tržničnom webe nakupoval, Prevádzkovateľ je oprávnený zaslať zákazníkovi obchodné oznámenie aj bez jeho predchádzajúceho súhlasu. Proti tomuto zasielaniu však možno kedykoľvek namietať (odhlásiť sa z odberu), prípade ho deaktivovať v nastaveniach svojho účtu na Tržničnom webe.

4. Vedenie účtovníctva, archivácia  a iné povinnosti v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov

V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný uchovávať tieto údaje v zmysle príslušných právnych predpisov. Ide najmä o identifikačné údaje Zákazníka (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/doručovacia adresa) a údaje o objednávke (druh tovaru a kúpna cena). Tieto údaje sú uchovávané v zmysle zákona o účtovníctve a zákona o archívoch a registratúrach. Prevádzkovateľovi taktiež vyplývajú povinnosti spracúvať osobné údaje Zákazníkov napríklad aj zo zákona o dani z príjmov, zákona o dane z pridanej hodnoty alebo zákona o ochrane spotrebiteľa. Prevádzkovateľ je taktiež povinný poskytnúť svoju súčinnosť spočívajúcu v spracúvaní osobných údajov, ak je požiadaný štátnym orgánom, ktorému toto oprávnenie vyplýva priamo zo zákona.

5. Služba zákazníckej podpory (Help Desk)

Za účelom poskytnutia podpory a pomoci Zákazníkom je možné kontaktovať Prevádzkovateľa. V tomto prípade sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom užívateľského konta Zákazníka a Prevádzkovateľ preto spracúva iba tie údaje, ktoré mu Zákazník poskytol pri registrácii, prípadne uzatvorení kúpnej zmluvy (s čím Zákazník vyjadruje súhlas).

6. Vernostný systém

Ak Zákazník vyjadrí svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zaradenia do vernostného programu Tržničného webu, Prevádzkovateľom budú spracúvané jeho údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a stav vernostného účtu.

7. Uplatňovanie nárokov

V prípade, že bude Prevádzkovateľ oprávnený na vymáhanie svojich nárokov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, prípadne iného spôsobilého právneho titulu, môže osobné údaje Zákazníka na splnenie tohto účelu poskytnúť najmä právnym zástupcom, súdom, prípadne orgánom verejnej správy. Zoznam poskytnutých osobných údajov musí byť vždy iba v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na ochranu práv Prevádzkovateľa.

8. Cookies

Pri návšteve Tržničného webu sú taktiež spracúvané cookies. Viac o cookies v samostatnej sekcii.


Aké sú práva Zákazníka pri spracúvaní osobných údajov?

Je potrebné vziať na vedomie, že presné podmienky uplatnenia jednotlivých práv sú upravené v kapitole III Nariadenia, pričom v konkrétnej situácii nemusia byť všetky práva uplatniteľné.

V prípade uplatnenia ktoréhokoľvek práva, Prevádzkovateľ môže najskôr požadovať ďalšie informácie na účel potvrdenia totožnosti osoby, ktorá si toto právo uplatnila.

Právo na prístup k údajom
Zákazník má právo získať prístup k informáciám o jej osobných údajoch, ktoré o nej Prevádzkovateľ spracúva. Ak má Zákazník akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania (napríklad o účele, o kategóriách údajov, ktoré sú spracúvané, o postupoch použitých pri profilovaní a o dôsledkoch takého profilovania, o dobe uchovávania, o konkrétnych právach Zákazníka, a pod.), môže kedykoľvek kontaktovať Prevádzkovateľa na nižšie uvedené kontaktné údaje. Ďalšie informácie o použitej technológií a o využívaní jej výsledkov môže Prevádzkovateľ poskytnúť Zákazníkovi prostredníctvom Internetu alebo iným vhodným spôsobom.

Právo na opravu
Zákazník má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil údaje, ktoré o nej zaznamenal nesprávne. Zákazník má taktiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie
Zákazník má právo požiadať Prevádzkovateľa o trvalé vymazanie jej osobných údajov. Toto právo môže Zákazník uplatniť napríklad v prípade, ak sa domnieva, že osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo ak došlo k odvolaniu súhlasu so spracúvaním.

Právo na obmedzenie spracovateľských operácií
Zákazník má právo požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracovateľské operácie s osobnými údajmi, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje, no potrebuje ich Zákazník na právne účely.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Zákazník má právo získať jej osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a požadovať, aby Prevádzkovateľ tieto údaje preniesol ďalšiemu Prevádzkovateľovi. Je potrebné vziať na vedomie, že právo na prenos osobných údajov od jedného Prevádzkovateľa k druhému, má Zákazník, len pokiaľ je to technicky možné.

Právo na podanie sťažnosti dozornému úradu
V prípade, ak má Zákazník v úmysle podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania jej osobných údajov Prevádzkovateľom, môže Zákazník Prevádzkovateľa  kedykoľvek kontaktovať alebo priamo podať formálnu sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava. Ďalšie informácie sú dostupné na internetovej adrese: www.dataprotection.gov.sk

Aký je právny základ spracúvania?

Prevádzkovateľ môže začať so spracúvaním informácií o Zákazníkovi pri využívaní niektorých uvedených funkcionalít Tržničného webu len ak Zákazník vyjadrí súhlas. Právnym základom spracúvania osobných údajov Zákazníka na používanie vyššie uvedených funkcionalít je teda slobodne daný súhlas Zákazníka. Toto sa týka registrácie konta na Tržničnom webe (nie uzatvorenia kúpnej zmluvy), zasielania obchodných oznámení, vernostného systému a služby zákazníckej podpory.

Pri využívaní Tržničného webu uzatvára Zákazník s Prevádzkovateľom zmluvu, na základe ktorej je Zákazníkovi za odplatu odosielaný objednaný tovar. Pri vybavovaní objednávky Prevádzkovateľom je právnym základom spracúvania osobných údajov Zákazníka vzájomný zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou a nie súhlas udelený Zákazníkom.

Ak je daný právny základe v osobitnom zákona, napríklad ako je to v prípade spracúvania osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov na zákonom stanovené účely, súhlas taktiež nemožno odvolať, keďže nebol udelený a spracúvanie je realizované na právnom základe príslušného právneho predpisu.


Ako môže Zákazník odvolať súhlas?

Zákazník má právo kedykoľvek počas trvania súhlasu (a teda existencie užívateľského konta Zákazníka na Tržničnom webe, alebo iného prípadu, v ktorom sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu) tento súhlas odvolať, a to prostredníctvom použitia príslušnej funkcionality systému priamo v rozhraní prístupnom Zákazníkovi alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení (Newsletter) je možné kedykoľvek odvolať, pričom odvolanie tohto súhlasu nemá vplyv na možnosť ďalšieho používania užívateľského konta a vytvárania objednávok na Tržničnom webe.

V prípade odvolania súhlasu nebudú osobné údaje Zákazníka ďalej spracúvané. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Preto ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe uzatvorenia zmluvy so Zákazníkom, súhlas so spracúvaním týchto údajov nemožno odvolať, keďže nebol udelený a tieto údaje sú spracúvané ako nevyhnutné na plnenie uzatvorenej zmluvy.

Dochádza pri spracúvaní osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu alebo k profilovaniu?

V rámci zabezpečenia efektívneho a spoľahlivého online systému, minimalizujúceho výskyt pochybenia zapríčineného ľudským faktorom je na vystavovanie elektronických faktúr používaný softvér generujúci doklad o zaplatení za vykonanú objednávku. Tento softvér funguje automaticky a v prípade pochybenia je možné Prevádzkovateľa požiadať o preskúmanie takto vydaného dokladu prostredníctvom jeho kontaktných údajov uvedených nižšie.

Profilovanie sa v zmysle Nariadenia pri spracúvaní osobných údajov na Tržničnom webe nepoužíva.


Komu sa budú poskytovať osobné údaje?

Osobné údaje Zákazníka Prevádzkovateľ prísne chráni. Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje Zákazníka na iné ako vyššie uvedené účely. Pri zabezpečení dosiahnutia týchto účelov môže Prevádzkovateľ osobné údaje Zákazníka poskytnúť iba overenému dodávateľovi technológií používaných Prevádzkovateľom, avšak len v nevyhnutnom rozsahu na splnenie jeho zmluvných povinností vo vzťahu k Zákazníkovi a pod podmienkou zabezpečenia ochrany osobných údajov. Jedná sa najmä o poskytovateľa platobných služieb, účtovníctva, logistiky a poskytovateľa IT podpory pre fungovanie Tržničného webu.

V prípade, že sa tovar objednaný Zákazníkom nachádza u zmluvného partnera Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje potrebné na doručenie objednaného tovaru Zákazníkovi zmluvnému partnerovi v nevyhnutnom rozsahu (najmä meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo). Zmluvný partner následne môže tieto údaje ďalej poskytnúť dopravcovi, ktorý zabezpečí doručenie objednávky, ak nedoručuje objednávku vo vlastnej réžii.

Zoznam zmluvných partnerov, ktorým sú poskytované osobné údaje Zákazníka za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Prevádzkovateľom:

GO4 s r.o., Prievozská 34, 821 05 Bratislava

SIA Slovakia, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Trhovníci Tržnice Nivy


Ako Prevádzkovateľ nakladá s osobným údajmi Zákazníka?

Nakoľko je pre Prevádzkovateľa ochrana a starostlivosť o osobné údaje Zákazníka dôležitá, Prevádzkovateľ prijal a priebežne zabezpečuje vhodné bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov Zákazníka pred zničením, stratou, neoprávneným poskytnutím alebo inou neoprávnenou operáciou. Ide najmä o používanie šifrovacích technológii, protokolovania, prijatie pseudonymizácie alebo anonymizácie údajov (pokiaľ je ich implementácia možná), ako aj zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity a odolnosti systémov spracúvania a pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti údajov Zákazníka.

Osobné údaje Zákazníka Prevádzkovateľ v žiadnom prípade priamo, ani prostredníctvom tretích osôb, neprenáša mimo územia Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.


Aká je doba spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje Zákazníka spracúva Prevádzkovateľ len počas trvania platnosti tohto súhlasu (2 roky, prípadne do odvolania) a v prípade existencie zmluvného vzťahu iba na čas vyžadovaný relevantnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä zákonom o účtovníctve a zákonom o archívoch a registratúrach), najčastejšie na dobu maximálne 10 rokov.

Ak na dosiahnutie účelu spracúvania nie je nevyhnutné uchovávanie údajov, ktoré patria konkrétnej fyzickej osobe (napr. uchovávanie agregovaných štatistických informácií namiesto individuálnych osobných údajov), Prevádzkovateľ tieto údaje ďalej neuchováva a po naplnení účelu ich vymaže alebo anonymizuje.

Osobné údaje Zákazníka môže Prevádzkovateľ spracúvať dlhšie, ako je uvedené vyššie, len ak je to nevyhnutné z dôvodu splnenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov alebo ak to vyplýva z rozhodnutí orgánov verejnej moci.


Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

V prípade, akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom a v prípade uplatnenia ktoréhokoľvek práva Zákazníka, je možné kontaktovať prevádzkovateľa na adrese Mlynské nivy 16, 821 09 Bratislava alebo e-mailovej adrese: [email protected]