Odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:       Tržnica Nivy s.r.o.

                   Mlynské Nivy 16

                 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

                 IČO:    52 320 677

                  e-mail: [email protected]žnicanivy.sk

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

 

 

 

 

 

 

 

Dátum objednania/ prevzatia tovaru*:

 

Číslo objednávky / Číslo faktúry*:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

 

Adresa spotrebiteľa:

 

Dátum:

 

Podpis spotrebiteľa**

 

* nehodiace sa prečiarknite.

** iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe                            

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

1.        Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

2.      Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

3.      Svoje právo na uplatnenie odstúpenia od zmluvy môžete realizovať aj prostredníctvom svojho zákazníckeho Konta vyplnením a odoslaním vzorového formuláru na odstúpenie od zmluvy nachádzajúceho sa v sekcii Odstúpenie od zmluvy. V takom prípade Vám bude prijatie odstúpenia od zmluvy bezodkladne potvrdené oznámením doručeným do zákazníckeho Konta. V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy informujte nás o takomto svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením doručením e-mailu na adresu: [email protected] Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na adrese: www.trznicanivy.sk .Prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bude bezodkladne potvrdíme e-mailom. Odstúpenie od zmluvy nie je platne podané, pokiaľ Vám nebude potvrdené jeho prijatie prostredníctvom doručenia správy do Vášho Konta alebo e-mailom. V prípade, že Vám nebude takéto potvrdenie do 24 hodín od odoslania doručené (z dôvodu potenciálnych technických problémov na strane spotrebiteľa), zopakujte svoju žiadosť na odstúpenie od zmluvy.

4.      Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

1.        Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a splnená podmienka podľa ods. 2. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2.      Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.