Všeobecné obchodné podmienky

na poskytovanie služby online predaja a rozvozu farmárskych produktov Tržnicou Nivy s.r.o.

Čl. 1. Všeobecné Ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obchodnej spoločnosti Tržnica Nivy s.r.o., so sídlom Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 52 320 677, DIČ: 2120974427, IČ DPH: SK2120974427, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 135990/B (ďalej „Tržnica Nivy“) upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Tržnicou Nivy a jej zákazníkom v momente prevzatia doručovaného tovaru (ďalej len „Kúpna zmluva“) pri využívaní služieb Tržnice Nivy, ktorými sú predovšetkým online predaj a rozvoz farmárskych produktov (ďalej len „Služby“).  

1.2. Tieto VOP sú dostupné na internetovej stránke Tržnice Nivy: www.trznicanivy.sk (ďalej len ako „Tržničný web“) v časti Informácie .

1.3. Službou sa rozumie prezentácia farmárskych produktov od rôznorodých farmárov, trhovníkov a ostatných poskytovateľov potravinárskych a nepotravinárskych produktov v ich distribučnom reťazci na Tržničnom webe za účelom ich nákupu Zákazníkom, ktorý si zvolením vybraných produktov vytvára online nákupný košík (ďalej len „Nákupný košík“) a po jeho naplnení všetkými vybranými produktmi   dokončí celý nákupný proces úhradou platby za obsah Nákupného košíka (ten môže obsahovať aj rôzne dodatkové služby vybrané Zákazníkom v závislosti od aktuálnej ponuky Tržnici Nivy) (ďalej len „Nákupný proces“), dodanie Nákupného košíka na Zákazníkom zvolené miesto a nadväzujúceho uzavretia Kúpnej zmluvy a to všetko v súlade s týmito VOP. V prípade, že to z kontextu konkrétneho ustanovenia týchto VOP vyplýva, za Nákupný košík sa považuje súhrnné označenie všetkých Produktov v ňom obsiahnutých predstavujúcich jeden samostatný nákup.

1.4. Produktmi sa rozumejú všetky produkty prezentované na Tržničnom webe, ktoré majú byť predmetom poskytovanej Služby.. 

1.5. Miestom dodania sa rozumie miesto zvolené Zákazníkom v rámci Nákupného procesu a v súlade s podmienkami uvedenými v článku 6 VOP, v ktorom má dôjsť v ktorom má dôjsť k uzavretiu Kúpnej zmluvy.

1.6. Na využitie Služby je oprávnená iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len „Zákazník“). V prípade osôb nespĺňajúcich kritériá na možnosť uzavretia Kúpnej zmluvy určené týmito VOP si Tržnica Nivy vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie Služby takýmto osobám. 

Čl. 2. Registrácia zákazníka

2.1. Služby sú oprávnení využívať registrovaní aj neregistrovaní Zákazníci. 

2.2. Registrácia Zákazníka prebieha na Tržničnom webe prostredníctvom registračného formuláru (ďalej len „Registrácia“). Registrácia je bezplatná a dobrovoľná. Údaje potrebné pre registráciu sú: meno, priezvisko Zákazníka, e-mailovú adresa a Zákazníkom zvolené heslo  (ďalej len „Registračné údaje“). Odoslaním registračného formuláru na dokončenie Zákazník potvrdzuje, že všetky Registračné údaje sú pravdivé a na potreby Registrácie úplné. Meno a heslo obsiahnuté v Registračných údajoch využíva Zákazník ako prihlasovacie údaje do svojho účtu vytvoreného na Tržničnom webe za účelom využívanie Služieb (ďalej len „Účet“).

2.3. Úspešné dokončenie Registrácie bude potvrdené Tržnicou Nivy Zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu. Po takomto potvrdení bude Zákazník oprávnený využívať Služby Tržnice Nivy prostredníctvom svojho Účtu ako registrovaný Zákazník.

2.4. Zákazník je povinný zachovávať Registračné údaje  úplné, presné, pravdivé a aktualizované, t.j. v prípade ich zmeny sa zaväzuje ich aktualizovať vo svojom Účte pri najbližšom prihlásení do neho. Tržnica Nivy žiadnym spôsobom nezodpovedá za následky, ktoré vzniknú Zákazníkovi alebo tretím osobám v dôsledku nepravdivých, neúplných, nesprávnych alebo neaktualizovaných údajov Zákazníka alebo v dôsledku úmyselného či neúmyselného sprístupnenia alebo zneužitia Registračných alebo iných údajov Zákazníka súvisiacich s využívaním Služieb (ďalej len „Údaje Zákazníka“) tretím osobám. 

2.5. Za všetky úkony realizované prostredníctvom Účtu na Tržničnom webe zodpovedá v celom rozsahu Zákazník, na ktorého je Účet zaregistrovaný. Zákazník je povinný bezodkladne informovať Tržnicu Nivy o akomkoľvek podozrení zo zneužitia Údajov Zákazníka treťou osobou a vykonať všetky potrebné kroky k tomu, aby zamedzil pokračovaniu alebo opätovnému zneužitiu Údajov Zákazníka. V prípade odôvodnenej obavy zo zneužitia Údajov Zákazníka je Tržnica Nivy oprávnená Účet zablokovať a vyzvať Zákazníka k zmene jeho Registračných údajov. 

2.6. Zákazník je oprávnený zrušiť svoj Účet kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu.  Tržnica Nivy si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť alebo pozastaviť prístup Zákazníka do jeho Účtu a to predovšetkým v prípadoch, kedy existuje odôvodnená obava Tržnice Nivy zo zneužitia údajov Zákazníka, v prípade porušovanie povinností Zákazníka vyplývajúcich z VOP alebo konania Zákazníka poškodzujúce záujmy Tržnice Nivy alebo jeho iného protiprávneho konania.

2.7. Účet zaniká jeho zrušením podľa bodu 2.6. VOP alebo smrťou Zákazníka alebo zrušením Tržnice Nivy alebo zrušením poskytovania Služby zo strany Tržnice Nivy. Zánikom Účtu nezanikajú práva a povinnosti Zákazníka, ktoré vzhľadom na svoj charakter a povahu majú trvať aj po zániku Účtu. 

Čl. 3. Kúpna zmluva

3.1. Ponuka Produktov umiestnených na Tržničnom webe nepredstavuje záväznú ponuku zo strany Tržnice Nivy na ich kúpu Zákazníkom v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky. Tržnica Nivy negarantuje dostupnosť Produktov ponúkaných na Tržničnom webe, týkajúcej sa druhu alebo množstva Produktu. Dostupnosť Produktov je ovplyvňovaná ich dostupnosťou u jednotlivých farmárov, resp. dodávateľov Tržnice Nivy ako aj od distribučných kapacít Tržnice Nivy alebo ostatných subjektov participujúcich v distribučných štruktúrach, prostredníctvom ktorých sú poskytované Služby. 

3.2. Zákazník realizáciou Nákupného procesu vytvára jednostranný návrh pre Tržnicu Nivy na dodanie zvolených Produktov spolu s ich doručením na Miesto doručeniaa nadväzujúcim uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Tržnicou Nivy a Zákazníkom. Obdržanie takéhoto jednostranného návrhu je potvrdené vo forme notifikácie o realizácii Nákupného procesu vrátane potvrdenia o úhrade Orientačnej ceny (definované nižšie) (ďalej len „Notifikácia“). Notifikácia je doručená do Účtu a na e-mailovú adresu Zákazníka.  K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom ako kupujúcim a Tržnicou Nivy ako predávajúcim dochádza prevzatím Nákupného košíka Zákazníkom spojeného s ich prezretím pri prevzatí. 

3.3. Pre vylúčenie pochybností sa žiaden z úkonov Tržnice Nivy spojených s poskytovaním Služby až do momentu prevzatia Produktov Zákazníkom podľa podmienok stanovených týmito VOP nepovažuje za akceptovanie návrhu Zákazníka na uzavretie Kúpnej zmluvy Tržnicou Nivy. V prípade, že Zákazník odmietne prevziať Nákupný košík alebo ho neprevezme v Čase dodania (definované nižšie) alebo pri Náhradnom doručovaní (definované nižšie) je povinný Zákazník uhradiť Tržnici Nivy zmluvnú pokutu vo výške Orientačnej ceny a Nákladov na dodanie (definované nižšie), príp. aj Nákladov na balenie (definované nižšie). Tržnica Nivy nárok z takejto zmluvnej pokuty jednostranne započíta s nárokom Zákazníka na vrátanie platby za neprevzatý Nákupný košík s čím Zákazník vyjadruje výslovný súhlas.

 Čl. 4. Kúpna cena a jej určenie

4.1. Ceny Produktov uvádzané na Tržničnom webe stránke nemajú záväzný charakter, nakoľko v čase dodania Produktov Zákazníkovi za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy, sa môžu z dôvodov uvedených v bode 4.3 VOP líšiť od ceny totožných Produktov v čase ich zaradenia Zákazníkom do Nákupného košíka (ďalej len „Orientačná cena“). Orientačná cena je uvádzaná v mene EUR, vrátane dane z pridanej hodnoty určenej podľa príslušných právnych predpisov. Do Orientačnej ceny nie sú zahrnuté Náklady na dodanie prípadne Náklady na balenie  pokiaľ z týchto VOP nevyplýva inak.

4.2. Minimálna výška Orientačnej ceny je určená (i) Tržnicou Nivy v hodnote 10,- EUR vrátane DPH za Nákupný košík a (ii) príslušným farmárom v ním určenej výške za ním ponúkané Produkty tvoriace súčasť jedného Nákupného kočíka (v prípade, že je minimálne hodnota nákupu určená farmárom). 

4.3. K rozdielom medzi Orientačnou cenou a kúpnou cenou Produktov, predstavujúcou skutočnú hodnotu Produktov ktorú v zmysle uzavretej Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný uhradiť (ďalej len „Kúpna cena“), bude dochádzať napr. v prípade Zákazníkovho zaradenia Produktov do Nákupného košíka z akciovej ponuky po vypršaní jej platnosti alebo vyčerpaní zásob Produktov určených pre takúto akciovú ponuku alebo v prípade dodania Produktov, ktorých cena bola určená podľa predpokladanej váhy resp. počtu kusov avšak váha, resp. počet kusov Produktu doručeného Zákazníkovi boli menšie (ďalej len „Odchýlka“).  

4.4. Kúpna cena nezahŕňa náklady spojené s (i) dodaním Produktov Zákazníkovi na Miesto dodania (ďalej len „Náklady na dodanie“), (ii) v prípade Zákazníkovej voľby zabalenia obsahu Nákupného košíka do tašiek alebo iných ponúkaných možností balenia Tržnicou Nivy ani s takýmto dodatočným balením (ďalej len „Náklady na balenie“), (iii) s poskytnutím ďalších doplnkových Služieb Tržnice Nivy zvolených Zákazníkom ako napr. osobitná úprava Produktu.  Za Náklady na balenie sa považujú náklady súvisiace so zabalením Produktov nad rámec povinného poskytnutia balenia vybraných Produktov (napr. mäso, pečivo, zelenina) v zmysle príslušných právnych predpisov.  

4.5. Náklady na dodanie a Náklady na balenie budú Zákazníkovi účtované v závislosti od výšky Orientačnej ceny a v súlade s príslušnými cenníkmi vzťahujúcimi sa k typu poskytovanej služby Tržnicou Nivy. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že na vyúčtovanie výšky Nákladov na dodanie a Nákladov na balenie nemá vplyv výška zaplatenej Kúpnej ceny, ale len výška Orientačnej ceny. 

4.6. Náklady na dodanie Zákazník hradí za každý Nákupný proces samostatne bez ohľadu na to skutočnosť, že sú doručované na rovnaké Miesto dodania a v rovnaký Čas dodania. 

 Čl. 5. Platobné podmienky

5.1. Tržnica Nivy umožňuje realizovať platby Zákazníkov výlučne prostredníctvom platobných kariet Visa, Visa Electron, Master Card a Maestro a to ako posledný krok Nákupného procesu. 

5.2. Pre vylúčenie pochybností platí, že za Služby, a teda ani za Nákupný košík, nie je možné platiť v hotovosti, stravnými lístkami, nákupnými poukážkami ani žiadnym iným spôsobom platby ako je uvedený v bode 5.1. VOP. 

5.3. Tržnica Nivy v deň nasledujúci po márnom uplynutí lehoty určenej podľa bodu 8.12 písm. b) VOP mu doručí do jeho Účtu   doklad o kúpe obsahujúci najmä nasledovné údaje: (i) korporátne údaje Tržnice Nivy, (ii) dátum realizácie Nákupného procesu, (iii) druh,  množstvo a cenu Produktov z Nákupného košíka, (iv)  a Kúpnu cenu (ďalej len „Faktúra“).

Čl. 6. Podmienky dodania Produktov

6.1. Tržnica Nivy poskytuje Služby výhradne na určenom území, ktoré je uvedené na Tržničnom webe v sekcii Dostupnosť dodania. Teda Zákazníkovi môže byť poskytnutá Služba len na takom Mieste dodania, ktoré sa nachádza na území určenom podľa predchádzajúcej vety. 

6.2. Zákazník môže realizovať Nákupný proces 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pričom ako čas doručenia Produktov si určí jeden z časových úsekov, určených podľa dní, ponúknutých mu v rámci Nákupného procesu (ďalej len „Čas dodania“). Čas dodania je určovaný v súlade s pravidlami časového doručovania Produktov uvedených na Tržničnom webe v sekcii Dostupnosť dodania. Hoci Tržnica Nivy vyvinie maximálne možné úsilie na to, aby dodržala Čas dodania, ten nie je pre ňu záväzný a môže sa meniť v závislosti od objemu a náročnosti poskytovanej Služby, v dôsledku ktorých môže ojedinele prísť k vyťaženiu logistických kapacít Tržnice Nivy alebo inému obmedzeniu vyplývajúceho z nepredvídaných skutočností ako sú napr. vis maior, zlé poveternostné podmienky, dopravné zápchy a pod. Pre vylúčenie pochybností Zákazník berie na vedomie, že nie všetky časové úseky počas ktorých Tržnica Nivy poskytuje Služby tak ako vyplývajú z určenia uvedeného na Tržničnom webe v sekcii Dostupnosť dodania budú v každom momente pri každom jednotlivom Nákupnom procese dostupné Zákazníkovi.

6.3. Súčasťou Nákupného procesu je aj potvrdenie Zákazníka o tom, že sa oboznámil so znením VOP a vyjadruje s nimi súhlas. Dokončením Nákupného procesu Zákazník zároveň v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 písm. b) Zákona č. 102/2014 Z.z. Tržnici Nivy udeľuje súhlas s tým, aby mu informácie pred uzavretím Kúpnej zmluvy, ako zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho podľa § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. poskytol v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči namiesto ich listinnej podoby. Predávajúci splní svoju povinnosť v zmysle predchádzajúceho tak, že  v Notifikácii odoslanej Zákazníkovi sa bude nachádzať link po rozkliknutí ktorého si Zákazník bude môcť kedykoľvek stiahnuť VOP aktuálne v čase kedy došlo k realizácii Nákupného procesu, aby sa s nimi mohol Zákazník oboznamovať kedykoľvek bude pre neho potrebné. 

6.4. Zákazník  za účelom dodania Produktov uvedie pri realizácii Nákupného procesu nasledovné osobné údaje: meno a priezvisko Zákazníka, Miesto dodania v rozsahu číslo domu, ulica, poštové smerovacie číslo a prípadne číslo poschodia a číslo bytu pokiaľ sa jedná o bytový dom, telefónne číslo a emailovú adresu Zákazníka (ďalej len „Doručovacie údaje“). 

6.5. Po dokončení Nákupného procesu zašle Tržnica Nivy Zákazníkovi Notifikáciu so sumarizáciou celého Nákupného procesu  s uvedením najmä druhov a množstva Produktov, Orientačnej ceny, Nákladov na dodania, Nákladov na balenie, Času dodania. 

6.6. V prípade, že Nákupný košík bude obsahovať Produkty, ktoré nebudú dostupné je Tržnica Nivy oprávnená v oznámení predchádzajúcemu Notifikácii informovať Zákazníka o nedostupnosti ním zvoleného Produktu a ponúknuť mu náhradný produkt, ktorý sa svojim charakterom čo najviac približuje pôvodne zvolenému Produktu Zákazníkom (ďalej len „Náhradný produkt“). Zákazník je oprávnený, nie však povinný, po takomto ponúknutí Náhradného produktu požiadať Tržnicu Nivy o jeho dodanie. V závislosti od spätnej väzby Zákazníka (buď akceptuje Náhradný produkt alebo ho odmietne) sa primeraným spôsobom upraví Orientačná cena, ako aj Náklady na doručenia, Náklady na balenie a príp. ostatné podmienky dodania Nákupného košíka ak zaradenie Náhradného produktu má na uvedené vplyv.  

6.7. V prípade, že vznikne rozdiel medzi Orientačnou cenou a Kúpnou cenou v dôsledku Odchýlky, ktorý z povahy cenotvorby predávaných Produktov môže vzniknúť iba spôsobom, že Orientačná cena bude vyššia ako Kúpna cena, vzniknutý rozdiel bude vrátený Zákazníkovi formou bankového prevodu na bankový účet z ktorého uhradil Orientačnú cenu. Rozdiel medzi Orientačnou cenou a Kúpnou cenou bude vypočítaný ako rozdiel medzi Zákazníkom uhradenou Orientačnou cenou a Kúpnou cenou uvedenou vo Faktúre.

6.8. Tržnica Nivy sa zaväzuje dodať Nákupný košík Zákazníkovi v súlade so zadanými Doručovacími údajmi a to konkrétne ku vchodovým dverám bytového domu, rodinného domu alebo v prípade uzamykateľného oplotenia bytového alebo rodinného domu po prvé uzamykateľné dvere. V prípade žiadosti Zákazníka o dodanie Nákupného košíka na konkrétne poschodie bytového domu resp. pred vchodové dvere konkrétneho bytu Tržnica Nivy vyvinie primerané úsilie vzhľadom na konkrétne okolnosti takéhoto doručovania, na to aby vyhovela žiadosti Zákazníka a za podmienky, že Tržnica Nivy je oprávnená vstúpiť do Zákazníkom určenej budovy/priestoru, vstup do budovy nie je zamedzený žiadnou prekážkou (faktickou alebo legálnou) a nehrozí žiadne nebezpečenstvo na živote, zdraví, Produktoch alebo inom majetku.  

6.9. ržnica Nivy alebo ňou poverená tretia osoba na doručenie Nákupného košíka (ďalej len „Kuriér“) oznámi v deň dodania Nákupného košíka Zákazníkovi prostredníctvom zaslania sms správy na telefónne číslo zadané Zákazníkom v Nákupnom procese Čas dodania, v ktorom mu bude kuriérom doručovaný Nákupný košík. V prípade, že Zákazník nebude spôsobilý prevziať Nákupný košík je povinný bezodkladne po zaslaní takejto notifikačnej sms správy kontaktovať Kuriéra na telefónne číslo uvedene v notifikačnej sms a dohodnúť sa s ním na alternatívnom mieste dodania Nákupného košíka. Kuriér si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či na takto alternatívne určené miesto dodania bude doručovať a to predovšetkým v závislosti od jeho logistických kapacít a ostatného rozvrhu rozvozu.

6.10. Pokiaľ Zákazník v čase doručovania Nákupného košíka nie je spôsobilý ho prevziať na Mieste dodania, Tržnica Nivy mu prostredníctvom oznámenia v sms správe a na e-mail zadané Zákazníkom v Nákupnom procese zašle odkaz, že došlo k doručovaniu Nákupného košíka a ho oboznámi s náhradným termínom doručovania Nákupného košíka (ďalej len „Náhradné doručovanie“). Náhradné doručovanie bude určené Tržnicou Nivy vzhľadom na povahu Produktov v Nákupnom košíku, najmä zohľadňujúc skutočnosť že sa v Nákupnom košíku môžu nachádzať Produkty rýchlo podliehajúce skaze, pričom Náhradné doručovanie bude určené najneskôr dva dni po dni ktorý bol určený ako Čas dodania. V prípade, že nespôsobilosť Zákazníka na prevzatie Produktov bola len dočasná a v krátkej dobe po zanechaní odkazu, Zákazník kontaktuje Tržnicu Nivy na kontaktných údajoch uvedených v odkaze a môže požiadať o opakovaný pokus dodania Nákupného košíka. V prípade, že opakované dodanie Produktov nebude možné vykonať ani vo forme Náhradného doručovania  dochádza k zrušeniu poskytovania Služby zo strany Tržnici Nivy. 

6.11. V prípade, že nedôjde k odovzdaniu Produktov v Čase dodania a Mieste dodania v prípadoch kedy (i) výlučne z dôvodov na strane Zákazníka nedošlo minimálne 2x v priebehu jedného mesiaca k uzavretiu Kúpnej zmluvy alebo (ii) Zákazník konal v rozpore s týmito VOP alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo záujmami Tržnice Nivy, si Tržnica Nivy vyhradzuje právo odmietnuť robiť akékoľvek ďalšie úkony smerujúce k uzavretiu Kúpnej zmluvy s takýmto Zákazníkom. 

6.12. Zákazník v prípade nespôsobilosti na prevzatie Produktov doručovaných Tržnicou Nivy môže poveriť prevzatím Produktov v Čase dodania a Mieste Dodania len osobu staršiu ako 18 rokov pokiaľ v doručovaných Produktoch sa nachádza tovar, ktorého nadobudnutie je podmienené dosiahnutím zákonom stanovenej vekovej hranice 18 rokov.

6.13. Kuriér je oprávnený pri odovzdávaní Nákupného košíka požadovať preukázanie minimálneho veku vyžadovaného podľa týchto VOP a/alebo príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že hodnoverným spôsobom nedôjde k preukázaniu splnenia podmienky dosiahnutia minimálneho veku nedôjde k uzavretiu Kúpnej zmluvy.

6.14. Zákazník je povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť dodávaných Produktov v Nákupnom košíku vrátane ich obalu pri ich preberaní od Kuriéra  a túto skutočnosť potvrdiť na dodacom liste, ktorý mu Kuriér poskytne (ďalej len „Kuriér“). V prípade, že Zákazník zistí, že Produkt alebo jeho obal je mechanicky alebo inak viditeľne znehodnotený je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Kuriérovi a v súčinnosti s ním uviesť túto skutočnosť na dodacom liste. Bez ohľadu na poškodenie alebo iné znehodnotenie Produktov podľa predchádzajúcej vety Zákazník je povinný prevziať Nákupný košík a následne z  dôvodu poškodenia alebo znehodnotenia Produktov iniciuje reklamačné konanie podľa čl. 8 VOP.  

Čl. 7. Zodpovednosť za vady produktu

7.1. Tržnica Nivy zodpovedá za vady Produktu, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Zákazníkom v záručnej dobe (ďalej len „Záručná doba“). Pri Produkte potravinárskeho charakteru sa za Záručnú dobu sa považuje aj obdobie, ktoré končí dňom označeným na Produkte ako dátum spotreby alebo doba trvanlivosti. Ak je priamo na predávanom Produkte, na jeho obale alebo v súvisiacim návode určená lehota na použitie, Záručná doba sa neskončí pred naplnením tejto lehoty. 

7.2. Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Produktu Zákazníkom alebo v prípade Náhradného doručovania od momentu Času dodania, kedy mal byť Produkt pôvodne doručený pokiaľ by nenastali okolnosti na strane Zákazníka znemožňujúce mu prevzatie Produktu.

7.3. Zodpovednosť Tržnice Nivy za Vady je vylúčená v prípadoch, kedy:

a) bola Vada (definované nižšie) spôsobená Zákazníkom (napr. nesprávnym nakladaním s Produktom alebo nesprávnym skladovaním);

b) bol Zákazník na Vadu tovaru výslovne upozornený a v súvislosti s ňou bola Zákazníkovi poskytnutá zľava (vrátane Produktov s blížiacim sa dátum spotreby);

c) nedošlo k oznámeniu zjavnej Vady pri preberaní Produktu Zákazníkom;

d) mechanickým poškodením, náhodným zhoršením, náhodnou skazou, poškodením Produktu neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami na strane Zákazníka;

e) bola Vady spôsobená opotrebením Produktu pri jeho nesprávnom či nadmernom používaní alebo pri nedostatočnom poskytnutí starostlivosti, ktoré si tovar vzhľadom na svoju povahu a životnosť vyžaduje;

f) bol Produkt používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu;

g) boli porušené ochranné plomby na Produkte;

h) Vada bola spôsobená zásahom neoprávnenej osoby do Produktu alebo jeho súčastí;

i) je Vada reklamovaná po uplynutí lehôt uvedených v bode 8.12. VOP;

7.4. Tržnica Nivy je povinná poskytnúť Zákazníkovi záruku v písomnej forme (ďalej len „Záručný list“)  pokiaľ:

a) o to Zákazník požiada a Povaha produktu to umožňuje;

b) si to vyžaduje povahu Produktu;

V prípade ak to povaha Produktu umožňuje za Záručný list možno považovať aj Faktúru. 

7.5. Na účely právnych vzťahov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy sa Faktúra považuje za doklad rozhodujúci pre určenie trvania Záručnej doby, v ktorej bude uvedený aj dátum prevzatia Nákupného košíka Zákazníkom.  

Čl. 8. Reklamácia

8.1. Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú na Zákazníkov, ktorí pri uzatváraní Kúpnej zmluvy sú v postavení spotrebiteľa - teda nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

8.2. Zákazník je oprávnený reklamovať Produkt (ďalej len „Reklamácia“) v prípade, ak v rozpore s dojednaním v Kúpnej zmluve vykazuje zakúpený Produkt vady (týkajúce sa množstva, kvality, inej deklarovanej vlastnosti Produktu Tržnicou Nivy alebo aj vady právnej) (ďalej len „Vada“). Zákazník je povinný v súlade s bodom 6.14 VOP vykonať prehliadku Produktov pri ich prevzatí. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z Vád zisťovaných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto Vady mal Produktu už v čase jeho prevzatia . 

Spôsob uplatnenia Reklamácie

8.3. Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu v elektronickej forme a to prostredníctvom svojho Účtu v sekcii Reklamácia. Po vyplnení reklamačného formuláru, ktorý je Zákazník povinný vyplniť pravdivo a úplne, bude Zákazníkovej žiadosti o reklamáciu vytvorené potvrdenie o zaevidovaní Reklamácie (ďalej len „Ticket“) obsahujúci jedinečný číselný kód pridelený danej Reklamácii, ktorý je povinný si Zákazník uchovať pre účely nasledujúceho reklamačného konania. V prípade, že reklamačný formulár nebude vyplnený riadne, nebude Zákazníkovi vytvorený Ticket a bude upozornený systémovým oznámením na nedostatky v registračnom formulári a vyzvaný na ich odstránenie. Potvrdením správneho vyplnenia údajov je vytvorenie Ticketu.

8.4. V prípade, že sa nejedná o registrovaného Zákazníka v zmysle čl. 2 VOP, Zákazník môže uplatniť Reklamácia prostredníctvom helpdesku Tržnici Nivy postupom uvedeným na nasledovnom linku:https://www.trznicanivy.sk/content/10-ako-reklamovat.

8.5. V prípade, že po obdržaní Ticketu alebo Reklamácie uplatňovanej podľa bodu 8.4 VOP Tržnica Nivy zistí, že pre účely Reklamácie je nutné poskytnúť zo strany Zákazníka ďalšie informácie alebo predložiť ďalšie dokumenty, bude Zákazník prostredníctvom Ticketového systému (definované nižšie) alebo helpdesku Tržnice Nivy vyzvaný na poskytnutie potrebnej súčinnosti. Zákazník sa za týmto účelom zaväzuje pravidelne kontrolovať stav vybavovania Reklamácie v Ticketovom systéme alebo v helpdesku Tržnice Nivy . Zákazník berie na vedomie, že v prípade neposkytnutia požadovanej súčinnosti zo strany Tržnice Nivy nebude možné riadne vybavenie Reklamácie a Reklamácia bude zo strany Tržnice Nivy zastavená. 

8.6. V prípade uplatnenia Reklamácie podľa bodu 8.3 VOP všetky oznámenia týkajúce sa Reklamácie sú Zákazníkovi oznamované doručením správy do konta vytvoreného ku každému Ticketu osobitne (ďalej len „Ticketový systém“). V prípade uplatnenia Reklamácie podľa bodu 8.4 VOP všetky oznámenia týkajúce sa Reklamácie sú Zákazníkovi oznamované prostredníctvom helpdesku Tržnice Nivy (ďalej len „Helpdesk oznámením“).

8.7. Zákazník je povinný v reklamačnom formulári uviesť nasledovné údaje: 

a) meno a priezvisko Zákazníka, adresa Miesta dodania a adresa bydliska (v prípade, že sa nejedná o totožnú adresu s Miestom dodania);

b) kontaktné údaje Zákazníka v rozsahu: telefónne  číslo, e-mailová adresa;

c) presnú a jednoznačnú identifikáciu Produktu vyjadrenú uvedením jeho kódu, ktorý je predmetom Reklamácie;

d) kód Nákupného košíka, v ktorom sa vyskytoval reklamovaný Produkt;

e) detailný popis Vady Produktu (pokiaľ je to možné aj s fotografiou Vady); 

f) voľba spôsobu vybavenia Reklamácie v zmysle bodu 8.15. a 8.16. VOP;

g) dátum podania Reklamácie

V rámci reklamačného formuláru je Zákazník povinný nahrať scan Faktúry potvrdzujúcej kúpu Produktu Zákazníkom.

8.8. V prípade, že k voľbe nároku z Vady podľa bodu 8.8 písm. f) VOP nedôjde  Zákazník prenecháva právo voľby na Tržnicu Nivy podľa jej vlastného uváženia.

8.9. Zákazník v súlade s inštrukciami obsiahnutými v Tickete alebo Helpdesk oznámení je povinný na vlastné náklady najneskôr do 7 dní odo dňa prijatia Ticketu alebo Helpdesk oznámenia zaslať na adresu sídla Tržnice Nivy reklamovaný Produkt. O prijatí reklamovaného Produktu bude Zákazník informovaný prostredníctvom Ticketového systému alebo Helpdesk oznámenia. Doručením reklamovaného Produktu začínajú plynúť lehoty Tržnice Nivy na oznámenie spôsobu vybavenia Reklamácie a na samostatné vybavenie Reklamácie. Pre riadne vybavenie Reklamácie je nutné, aby reklamovaný Produkt pokiaľ to vzhľadom na okolnosti je možné bol kompletný, čistý, v súlade s hygienickými štandardmi a bol v stave, ktorý neohrozí zdravie alebo majetok osôb podieľajúcich sa na vybavovaní Reklamácie.

Lehoty súvisiace s Reklamáciou

8.10. Pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti Reklamácie možné, spôsob vybavenia Reklamácie určí Tržnica Nivy hneď v Tickete alebo Helpdesku oznámení. V ostatných prípadoch oznámi Zákazníkovi Tržnica Nivy najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Produktu alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

8.11. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie sa Reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie Reklamácie by nemalo trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie Reklamácie má Zákazník právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Produktu za nový Produkt.

Uplatňovanie nárokov za Vady 

8.12. Zákazník je povinný si uplatniť Reklamáciu bezodkladne po tom ako zistil, že zakúpený Produkt má Vadu, najneskôr však:

a) do momentu uplynutia záručnej doby (v prípade nepotravinárskych produktov to je 24 mesiacov) alebo inej doby v prípadoch potravinárskych Produktoch, vyznačenej na Produkte alebo v jeho sprievodnej dokumentácii, počas ktorej si má Produkt zachovať vlastnosti deklarované Tržnicou Nivy (doba minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby);

b) pri Produktoch, ktoré sa rýchlo kazia, musí sa Reklamácia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dni kedy bol, resp. mal byť Produkt riadne doručený; t.j. v prípade Náhradného doručovania nezačína plynúť lehota podľa tohto bodu v momente Náhradného doručenia ale od momentu Času dodania, kedy mal byť Produkt pôvodne doručený pokiaľ by nenastali okolnosti na strane Zákazníka znemožňujúce mu prevzatie Nákupného košíka; 

V prípade, že si Zákazník neuplatní práva zo zodpovednosti za Vady  v lehotách určených podľa tohto bodu tak mu takéto práva zanikajú. 

8.13. Záručná doba sa predlžuje v prípade, že reklamovaný Produkt bol prevzatý na opravu, a to o dobu od riadneho uplatnenia Reklamácie až do dňa, kedy bol Zákazník povinný si vec po oprave prevziať. Tržnica Nivy je povinná vydať Zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy si uplatnil toto právo, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Pokiaľ dôjde k vybaveniu Reklamácie výmenou Produktu začína odznovu plynúť Záručná doba odo dňa prebratia takéhoto vymeneného Produktu. Ak si Zákazník včas neprevezme Produkt po vybavení Reklamácie, začne Záručná doba plynúť odo dňa, kedy bol povinný si vec po Reklamácii prevziať.

8.14. Zákazník je povinný uskladňovať zakúpený Produkt podľa inštrukcií výrobcu na obale, alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak Zákazník zjavne nedodržal inštrukcie výrobcu alebo Vada bola zapríčinená nesprávnou manipuláciou a skladovaním Produktu.

8.15. Ak ide o Vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za bezvadnú. Tržnica Nivy je povinná Vadu bez zbytočného odkladu odstrániť alebo vymeniť Produkt s Vadou za bezvadný. Zákazník môže namiesto odstránenia Vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa Vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Tržnici Nivy nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť Vady. Tržnica Nivy môže vždy namiesto odstránenia Vady vymeniť vadný Produkt za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti. 

8.16. Ak ide o Vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať ako Produkt bez vady, má Zákazník právo na výmenu Produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa Vady po oprave alebo pre väčší počet Vád Produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné Vady, ktoré nebránia tomu aby mohol byť Produkt riadne užívaný,  má Zákazník právo na primeranú zľavu z ceny Produktu.

8.17. Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné.

8.18. Pokiaľ Produkt predávaný za nižšiu cenu má Vadu, za ktorú je zodpovedná Tržnica Nivy, má Zákazník nárok namiesto výmeny vadného Produktu na poskytnutie primeranej zľavy z kúpnej ceny Produktu.  

8.19. Ak Zákazník v prípade nepotravinového Produktu uplatnil Reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Tržnica Nivy vybaviť Reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Tržnica Nivy je povinná poskytnúť Zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie. 

8.20. Ak Zákazník v prípade nepotravinového Produktu uplatnil Reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy a Tržnica Nivy ju zamietla, osoba, ktorá Reklamáciu vybavila, je povinná v Reklamačnom zázname (definované nižšie) uviesť, komu môže Zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je Produkt zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Tržnica Nivy bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Počas vykonávania odborného posúdenia Záručná doba neplynie. 

8.21. Odborné posúdenie musí obsahovať: (i) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie, (ii) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku, (iii) popis stavu výrobku, (iv) výsledok posúdenia a (v) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Vybavenie Reklamácie

8.22. O vybavení Reklamácie je Zákazník informovaný doručením oznámenia prostredníctvom Ticketového systému alebo Helpdesk oznámenia.

8.23. Po vybavení Reklamácie Tržnica Nivy vydá Zákazníkovi písomne potvrdenie o jej vybavení (ďalej len „Reklamačný záznam“) a to najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie. Reklamačný záznam bude doručený prostredníctvom Ticketového systému alebo helpdesku Tržnice Nivy. O jeho doručení bude Zákazník informovaný zaslaním oznámenia prostredníctvom e-mailu a/alebo sms správou. 

Čl. 9. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

9.1. Zákazník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy, alebo jej časti, v lehote 14 dní odo dňa prevzatia Nákupného košíka Zákazníkom alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou dopravcu, najneskôr však do uplynutia Záručnej doby.

9.2. V prípade, že sa Zákazník rozhodne odstúpiť od Kúpnej zmluvy je povinný informovať Tržnicu Nivy nás o takomto svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením doručením e-mailu na adresu: [email protected] Na tento účel môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na adrese: https://www.trznicanivy.sk/content/13-formular-odstupenia. Zákazník môže svoje právo na uplatnenie odstúpenia od Kúpnej zmluvy realizovať aj prostredníctvom svojho Účtu vyplnením a odoslaním vzorového formuláru na odstúpenie od zmluvy nachádzajúceho sa v sekcii Odstúpenie od zmluvy. 

9.3. Tržnica Nivy ihneď po prijatí odstúpenia od Kúpnej zmluvy poskytne Zákazníkovi potvrdenie o doručení odstúpenia kupujúceho od Kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu Zákazníka alebo do schránky správ Účtu.

Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že sa jedná o:

a) predaj Produktu zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Zákazníka, Produktu vyrobeného na mieru alebo Produktu určeného osobitne pre jedného Zákazníka;

b) predaj Produktu, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

c) predaj Produktu uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

d) predaj Produktu, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Zákazník tento obal rozbalil,

f) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

9.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť úplné a riadne vyplnené, t.j. všetky relevantné polia vo formulári na odstúpenie od zmluvy musia byť vyplnené. Pokiaľ nebude odstúpenie od Kúpnej zmluvy vyplnené riadne bude Zákazník upozornený Tržnicou Nivy na chyby vo formulári na odstúpenie s určením spôsobu ako ich odstrániť. Prijatie odstúpenia od zmluvy bude Zákazníkovi bezodkladne potvrdené do v rámci Účtu alebo  e-mailom. Odstúpenie od zmluvy nie je platne podané pokiaľ nebude Zákazníkovi potvrdené jeho prijatie prostredníctvom doručenia správy do Konta alebo e-mailom. V prípade, že Zákazníkovi nebude takéto potvrdenie do 24 hodín od odoslania doručené (z dôvodu potenciálnych technických problémov na strane spotrebiteľa), z Zákazník je povinný zopakovať svoju žiadosť na odstúpenie od zmluvy.  V prípade, že Zákazník ani napriek výzve Tržnice Nivy, v lehote uvedenej v bode 9.1 VOP nepodá riadne a správne vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, odstúpenie od Kúpnej zmluvy nie je platné a Tržnica Nivy nie je povinná vrátiť Zákazníkovi Kúpnu cenu a Tržnici Nivy vzniká nárok na náhradu nákladov spojených s odoslaním Produktu naspäť Zákazníkovi, pokiaľ ich v rámci odstúpenia od zmluvy obdržala od Zákazníka. 

9.5. Po odstúpení od Kúpnej zmluvy Tržnica Nivy vráti všetky platby Zákazníkovi, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, najmä Kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie Produktov k nemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Zákazník zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Tržnica Nivy ponúka. Platby budú Zákazníkovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď jej bolo doručené Zákazníkove oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy a splnená podmienka podľa bodu 9.6. Úhrada bude uskutočnená prevodom na bankový účet Zákazníka z ktorého realizoval platbu Orientačnej ceny a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

9.6. Kúpna cena bude uhradená Zákazníkovi po doručení vráteného Produkt (neporušeného) späť na adresu Tržnice Nivy alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Produktu Tržnici Nivy podľa toho, čo nastane skôr. Zákazník je povinný Produkt zaslať späť alebo ho priniesť na adresu Tržnice Nivy  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Produkt odošle Zákazník späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Všetky náklady na vrátenie Produktu Tržnici Nivy znáša Zákazník a to aj náklady na vrátenie Produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty

9.7. Spôsob vrátenia Produktu je Zákazník povinný vopred skonzultovať s Tržnicou Nivy a to prostredníctvom e-mailu zaslaného Tržnici Nivy na e-mailovú adresu: [email protected] najneskôr 7 pracovných dní odo dňa realizácie odstúpenia od Kúpnej zmluvy. 

Čl. 10. Alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov

10.1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ARS) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom  a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito dvoma subjektmi. V prípade, ak je Zákazník nespokojný s výsledkom pokusu o vyriešenie svojho sporu (reklamácie, sťažnosti) zo strany Tržnici Nivy je oprávnený sa obrátiť v sporovej záležitosti na oprávnený subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v zmysle zákona č.  391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská obchodná inšpekcia. Viac informácií týkajúcich sa alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov môže Zákazník nájsť na  na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Čl. 11. Informácia o možnosti podávania podnetov a sťažností

11.1. V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, pripomienok, podnetov a sťažností sa môže Zákazník obrátiť na Tržnicu Nivy zaslaním emailu na emailovú adresu Tržnice Nivy: [email protected] 

 Čl. 12. Ochrana osobných údajov

12.1. Zákazník berie na vedomie, že Tržnica Nivy pri poskytovaní Služieb a pri uzavretí Kúpnej zmluvy so Zákazníkom spracúva osobné údaje Zákazníka v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac informácií týkajúcich sa zásad a postupov spracúvania osobných údajov môže Zákazník nájsť na Tržničnom webe v sekcii Informácie. 

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

13.1. Na práva a povinnosti, týmito VOP neupravené, resp. z nich vyplývajúce sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Na riešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s poskytovaním Služby sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka podľa čl. 10 VOP.

13.2. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, odbor výkonu dozoru. 

13.3. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ponuky a predaja potravín vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa. Príslušným kontrolným orgánom pre mesto Bratislava je Regionálna a veterinárna správa Bratislava-mesto, Polianky 8, 841 01 Bratislava.

13.4. Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ponuky a predaja potravín a kozmetických výrobkov vykonáva Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Príslušným kontrolným orgánom pre mesto Bratislava je Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava.

13.5. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Tržnicou Nivy a Zákazníkom. V prípade, ak Tržnica Nivy a Zákazník uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, majú ustanovenia písomnej Kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. 

13.6. Tržnica Nivy si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnky VOP vstupujú do účinnosti dňom ich uverejnenia na Tržničnom webe. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť. Zmeny a doplnenia VOP však nebudú žiadnym spôsobom porušovať alebo obmedzovať práva Zákazníka súvisiace s poskytnutím Služby  potvrdenej Tržnicou Nivy pred nadobudnutím účinnosti nových VOP.

13.7. V prípade, že niektoré z ustanovení týchto VOP bude prehlásené alebo považované za neplatné alebo nezáväzné z akéhokoľvek dôvodu, jeho neplatnosť neovplyvní platnosť ani záväznosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ neplatnosť príslušnej časti zásadne nezmení predmet týchto VOP. 

13.8. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 19.5.2020.